Εκτύπωση

1.    Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων τουλάχιστον ένα (1) κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους στου οποίου την παραγωγή προέβησαν μόνοι ή σε συνεργασία με άλλον, έχει προβληθεί σε κινηματογραφική αίθουσα.

2.    Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του συνεταίρου είναι οι ακόλουθες

α)  να ασκεί επιχείρηση από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος.

β)  να υποβάλει σχετική αίτηση και δήλωση αυτοπροσώπως ή δια του νομίμως εξουσιοδοτημένου πληρεξουσίου του, περί του ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού και του Κανονισμού του Οργανισμού και

γ)   να καταβάλει το ποσόν εγγραφής και ετήσιας εισφοράς που θα καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

3.    Σχετικά με την αίτηση εισδοχής ως μέλους του Συνεταιρισμού αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Η εγγραφή νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη, μετά την εγγραφή τους, Γενική Συνέλευση. Η περί εισδοχής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραιτήτως να περιέχει στο αιτιολογικό αυτής βεβαίωση περί της συνδρομής των προϋποθέσεων των παραγράφων υπ’αριθ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Από την έκδοση της συναφούς περί αποδοχής του ως μέλους του Συνεταιρισμού απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση θεωρείται συνεταίρος τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του οποίου διέπονται από το παρόν καταστατικό και τον Κανονισμό του Οργανισμού, με εξαίρεση την συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την δυνατότητα εκλογής του σε όργανα του Συνεταιρισμού που επιτρέπονται μετά την έγκριση της εγγραφής του από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που η περί εισδοχής μέλους στον Συνεταιρισμό αίτηση απορριφθεί, είναι δυνατή η προσφυγή στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού η οποία αποφασίζει οριστικώς. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.    Δεν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου όσοι:

α)   έχουν αναθέσει την διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε άλλο Οργανισμό συλλογικής διαχείρισης με τον ίδιο σκοπό που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.

β)   διετέλεσαν μέλη άλλου Συνεταιρισμού του ίδιου σκοπού και αποχώρησαν χωρίς να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους ή διεγράφησαν από αυτόν λόγω καταδίκης για ποινικά αδικήματα ή για διαχειριστικές ατασθαλίες.

γ) με τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδικάσθηκαν για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ν.2121/93.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Σόλωνος 99 & Ζωοδόχου Πηγής - ΑΘΗΝΑ, 106 78

ΤΗΛ: 210 8253065

ΦΑΞ: 210 8253065