Εκτύπωση

ΑΡΘΡΟ 18 του Καταστατικού του «ΕΡΜΕΙΑ»

1. Ο Συνεταιρισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία που μπορεί να παραταθεί μέχρι και την εκλογή νέου Δ.Σ το πολύ για έξι μήνες.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει για θητεία ίσου χρόνου με τη θητεία του, το Προεδρείο αυτού που αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

2. κάθε Σύμβουλος έχει μια ψήφο, κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνον έναν απόντα σύμβουλο και να ψηφίζει γι’ αυτόν εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικώς με απλή επιστολή η τηλεγράφημα.

3. Τον Πρόεδρο απόντα η κωλυόμενο, αναπληρώνει ο ένας των Αντιπροέδρων, στην περίπτωση δε απουσίας η κωλύματος αμφοτέρων των Αντιπροέδρων, ο Γενικός Γραμματέας η ένας σύμβουλος οριζόμενος από το Δ.Σ.

4. Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα του Συνεταιρισμού η οπουδήποτε αλλού στην Αττική ήθελε εκάστοτε αποφασίσει το ΔΣ., τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, σε ημέρα και ώρα που ορίζει ο Πρόεδρος η ο Γενικός Γραμματέας και κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως προς του Συμβούλους προ τριών τουλάχιστον εργάσιμων ημερών, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος η ο Γενικός Γραμματέας ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκληση η ζητήσουν αυτή τουλάχιστον τρεις σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 20
 
1. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον πέντε (5) σύμβουλοι. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του ΔΣ, εκλέγεται από τους παρόντες συμβούλους, ο προεδρεύων της συνεδριάσεως.

2. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου αλλά επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Το Διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Συνεταιρισμού και τη διαχείριση της περιουσίας αυτού ως και στην εν γένει επιδίωξη των σκοπών του Συνεταιρισμού ....»

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής, έχει δε το δικαίωμα να αναθέτει με απόφαση του σε ένα ή και περισσότερα μέλη αυτού (συγκρότηση επιτροπών) ή και τρία πρόσωπα μη μέλη την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού γενικώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις, θα ορίζει δε εκάστοτε τις απαιτούμενες υπογραφές για των οποίων θα δεσμεύεται ο Συνεταιρισμός.

3. Το Διοικητικό συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Συνεταιρισμού στο οποίο περιλαμβάνεται, ένας Γενικός Διευθυντής και ενδεχομένως ένας Οικονομικός διευθυντής καθορίζοντας με απόφασή του και τις αρμοδιότητές τους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει εκάστοτε το ύψος του ποσού εγγραφής νέων μελών του Συνεταιρισμού ως και της ετήσιας εισφοράς αυτών αναλόγως των κατά το λήξαν έτος πραγματοποιηθεισών δαπανών και των προβλέψεων των δαπανών της επόμενης χρήσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Σόλωνος 99 & Ζωοδόχου Πηγής - ΑΘΗΝΑ, 106 78

ΤΗΛ: 210 8253065

ΦΑΞ: 210 8253065