Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας 2017

“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚAIΩMATΩN ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.ΕΡΜΕΙΑΣ"


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017


Η παρούσα Έκθεση Διαφάνειας για το έτος 2017 περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του ΟΣΔ Ερμείας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 29 και 30 του ν. 4481/2017.

1. Περιγραφή της νομικής δομής και της δομής διακυβέρνησης


Ο Οργανισμός με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚAIΩMATΩN ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ."και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΕΙΑΣ» (εφεξής ΟΣΔ Ερμείας) συστήθηκε το 1996 υπό τη νομική μορφή του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το ν. 1667/86 περί αστικών συνεταιρισμών και το άρθρο 54 § 1 του ν 2121/1993. Το Καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 679/1996 Πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4/2000 και 24/2017 Πράξεις του αυτού Δικαστηρίου.


Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 1167 / 10.12.1197 , ΦΕΚ 1164 / 30.12.1997 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού εγκρίθηκε η σύσταση και λειτουργία του ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης κατά τις διατάξεις του ν. 2121/1993, πλέον δε λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης σύμφωνα και με το νόμο ν. 4481/2017.


Σκοπός του ΟΣΔ Ερμείας είναι η συλλογική διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών κινηματογραφικών έργων, τα οποία απορρέουν από το άρθρο 47 ν. 2121/1993, καθώς και η είσπραξη της αμοιβής που προβλέπεται από τα άρθρα 18 § 3 και 49 του ν. 2121/1993 και διανομή της μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 του οικείου Καταστατικού.


Συνεταίροι του ΟΣΔ Ερμείας μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί μόνοι ή σε συνεργασία με άλλον στην παραγωγή τουλάχιστον ενός κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους, το οποίο έχει προβληθεί σε κινηματογραφική αίθουσα, ενώ επωφελούμενοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προβεί στην παραγωγή τουλάχιστον ενός κινηματογραφικού/ οπτικοακουστικού έργου μικρού ή μεγάλου μήκους, όπως αναλυτικότερα ορίζεται στα άρθρα 7§ 1 και 6 § 6 του οικείου Καταστατικού.


Καταστατικό Όργανα του Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.


Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού, οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται από το άρθρο 15 του οικείου Καταστατικού.


Ο ΟΣΔ Ερμείας διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με διετή θητεία και ελέγχεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση του Συνεταιρισμού, τη διαχείριση της περιουσίας του και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών του, σύμφωνα με το άρθρο 21 του οικείου Καταστατικού.


Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μονοετή θητεία με αποκλειστική αρμοδιότητα την εποπτεία του ΟΣΔ Ερμεία. H μονοετής θητεία διασφαλίζει τη διαφάνεια.


2. Έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους


Ο ΟΣΔ Ερμείας εισέπραξε κατά το έτος 2017 την εύλογη αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ.3 Ν. 2121/1993, συμμετέχοντας στην κοινωνία δικαιώματος εύλογης αμοιβής του ποσοστού 6%, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4481/2017. Για τον σκοπό αυτό προέβη στην έκδοση και είσπραξη τιμολογίων βάσει υπεύθυνων δηλώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα κατανομή της Κατηγορίας των Παραγωγών (ποσοστό 5,45%), ως ίσχυε μέχρι και την 20/7/2017. Παράλληλα συνέχισε τις εξώδικες και δικαστικές ενέργειες μαζί με τους άλλους δικαιούχους ΟΣΔ έναντι των εισαγωγέων νέων τεχνικών μέσων (κινητών, η/υ tablets κλπ).


Ο ΟΣΔ Ερμείας δεν προέβη σε είσπραξη αμοιβών σχετικά με το συγγενικό δικαίωμα των μελών του υπό την ιδιότητά τους ως παραγωγών οπτικοακουστικών έργων κατ’ άρθρο 47 ν. 2121/1993.


3. Πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό αμοιβών και άλλων παροχών που κατεβλήθησαν στα πρόσωπα του άρθρου 10 § 3 και 31 § 1 του ν. 4481/2017


Δεν κατεβλήθησαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου του ΟΣΔ Ερμεία εντός του έτους 2017.


4. Οικονομικές πληροφορίες (άρθρο 30 § 1α και αρ. 2 του ν. 4481/2017)


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

2017 2016

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΚΑΘΑΡΟΣ ) 4.030,50 6.773,70
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0,00 0,00
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 0,00 0,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 0,00 0,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣ.ΠΑΓΙΩΝ & ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00 0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 9.415,88 7.705,52
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ 2.000,00 0,00
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 0,00 0,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -3.385,38 -931,82
ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -3.385,38 -931,82

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2017

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΜΕΙΑΣ
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΚAIΩMATΩN ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.",
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 18-20 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 096077834
ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΜΗ 134618199000

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας .
Η οντότητα δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση .
Η οντότητα εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2 α του άρθρου 1
και κατατάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες του άρθρου 2 τού Ν. 4308 / 14 .
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σε πλήρη συμφωνία
με τον Ν. 4308 / 14 .
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες
επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό ,
Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν σε μέλη ΔΣ και
εποπτικών συμβουλίων .
Η οντότητα έκανε χρήση της επιλογής για σύνταξη συνοπτικού ισολογισμού Β.5
και συνοπτικής κατάστασης αποτελεσμάτων Β.6,
βάσει της παρ.7 άρθρου 16 τού Ν. 4308 / 14


5. Πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 22 § 4


Δεν υπήρξε άρνηση χορήγησης άδειας σε χρήστη εντός του έτους 2017.


6. Πληροφορίες για άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης


Δεν υφίσταται άλλη οντότητα που να ανήκει ή να ελέγχεται από τον ΟΣΔ Ερμείας, κατά την έννοια του ν. 4481/2017.


7. Ειδική έκθεση που αφορά στη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών ( άρθρο 29 § 2 και άρθρο 30 § 3 του ν. 4481/2017).


Κατά το έτος 2017 δαπανήθηκαν από τον ΟΣΔ Ερμείας ποσόν 3.245,52 ευρώ σ την εκδήλωση για τον Σωκράτη Καψάσκη.


Ειδικότερα, οι ΟΣΔ των καλλιτεχνών δεν είναι απλές τράπεζες που μοιράζουν λεφτά στα μέλη τους, αλλά μέσα στους σκοπούς του καταστατικού είναι και η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, γι’ αυτό αποφάσισε ο ΟΣΔ Ερμείας να κάνει ένα τριήμερο για τον σπουδαίο σκηνοθέτη-παραγωγό-λογοτέχνη Σωκράτη Καψάσκη, που 50 χρόνια πριν ίδρυσε τον κινηματογράφο τέχνης STUDIO (30 Οκτωβρίου του 1967). Το αφιέρωμα το διοργανώσαμε με τη χορηγία δύο όμορων ΟΣΔ, του ΔΙΟΝΥΣΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ, από 30 Οκτωβρίου μέχρι και 1 Νοεμβρίου του 2017, στον κινηματογράφο STUDIO (Σταυροπούλου και Σπάρτης, Πλατεία Αμερικής).


Την 1η μέρα, παίξαμε τη δεύτερη ταινία του Σωκράτη Καψάσκη, τις «Ερωτικές Ιστορίες», που την προλόγισε ο πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Κυριακός, ενώ ο ελληνογάλλος πανεπιστημιακός Δημήτρης Βεζύρογλου μίλησε για τις προσπάθειες του Σωκράτη Καψάσκηνα ιδρύσει τον πρώτο κινηματογράφο τέχνης στην Ελλάδα.


Τη 2η μέρα, 31 Οκτωβρίου, προβάλλαμε την ταινία «Ο Ζεστός Μήνας Αύγουστος» που ήταν και παραγωγή του Σωκράτη Καψάσκη και η Αρετή Καλεσάκη μίλησε για τον πεζογράφο και μεταφραστή Σωκράτη Καψάσκη, ενώ ο Μανώλης Γιούργος, ο Τάσος Ράπτης και ο Γιώργος Αναματερός διαβάσανε αποσπάσματα από το μυθιστόρημα του «Πέρα από το Χαμόγελο» και τη μετάφραση από τα αγγλικά του «Οδυσσέα» του Τζόυς, που πήρε το πρώτο βραβείο μετάφρασης στην Ευρώπη.


Την 3η μέρα, η Άννα Φόνσου, ο Ρήγας Αξελός και ο Πάνος Βίτσικας διαβάσανε αποσπάσματα από ποιήματά του. Για τον ποιητή Σωκράτη Καψάσκη μίλησε η λογοτέχνης Πέρσα Κουμούτση, ενώ ο κριτικός, λογοτέχνης και σκηνοθέτης Τάσος Γουδέλης μίλησε για την ταινία του Καψάσκη «Ο Τελευταίος Πειρασμός».


Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και μέχρι τώρα συνεχίζει να γίνεται αποδελτίωση του Τύπου που αναφέρεται σε αυτό το τριήμερο (όπως της Π. Κουμούτση και του Κ. Κυριακού).


Επίσης, αποφασίσαμε να πάμε βαθύτερα την αμοιβαία σύμβαση που έχουμε ήδη υπογράψει με τον μοναδικό συνεταιρισμό παραγωγών στην Ισπανία, EGEDA.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Παναγιώτης Σασλίδης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τάκης Σπετσιώτης

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Βασίλης Τόλης

 

Έξοδα Διαχείρισης

Τα έξοδα διαχείρισης κατά το 2017 ανήλθαν σε 6.170,36 ευρώ .
Βάσει του κανονισμού διανομής τα έξοδα για την κάλυψη των εξόδων
λειτουργίας και ανάπτυξης του Οργανισμού ανέρχονται σε ποσοστό 25%
των εσόδων .

 

Κρατήσεις 

Βάσει του κανονισμού διανομής οι κρατήσεις - πλην των εξόδων διαχείρισης - επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων αυτών είναι
1) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) που θα αποδίδεται σύμφωνα με το νόμο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας ( Ο.Π.Ι. )
2) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού.

3) Ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) για το Ταμείο Αρωγής του Συνεταιρισμού.

 

Χρήση μη διανεμημένων ποσών

Τα μη διανεμητέα ποσά χρησιμοποιήθηκαν για έξοδα διαχείρισης
( 6.170,36 ευρώ ) και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ( 3.245,52 ευρώ ).

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Χαριλάου Τρικούπη 5, 6ος όροφος, γραφείο 6

Αθήνα, Αττική, 106 78

ΤΗΛ: 210 8253065

ΦΑΞ: 210 8253065